Rodzaje usług w Polsce

Usługi to obok rolnictwa oraz przemysłu najważniejsze działy gospodarki narodowej Polski. W przypadku obu pierwszych produktem końcowym są dobra materialne, w przypadku usług prócz dóbr materialnych powstają również dobra niematerialne. Jak dzielimy usługi w Polsce? Jakie są ich rodzaje? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Jak już wspominaliśmy we wstępie wynikiem końcowym świadczenia usług są zarówno dobra materialne jak i niematerialne. W większości państw na świecie usługi zostały sklasyfikowane przez prawodawstwo. Takie klasyfikacje są pomocne w celach statystycznych, administracyjnych, ale w szczególności podatkowych. Nie inaczej jest w Polsce. W naszym porządku prawnym rodzaje gospodarek narodowych, w tym usług zostały podzielone na tzw. sekcje. Te są oznakowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odpowiednimi literami. Sekcja A została zarezerwowana dla rolnictwa, sekcja od B do F dla przemysłu. Sekcja od G do U to domena naszych usług. Jakie w takim razie usługi klasyfikuje polskie PKD? W pierwszej kolejności mamy wymienione ten najpopularniejsze i największe zarazem – handel hurtowy i detaliczny. Zaliczamy do niego również naprawę samochodów oraz motocykli. W dalszej kolejności znajdziemy już transport i gospodarkę magazynową, wszelkie działalności związane z wynajmem nieruchomości oraz gastronomią, informacja i komunikacja ( w tym IT i łączność), działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z obsługą nieruchomości.

Następnie z naszym podziale znalazło się miejsce również na działalność profesjonalną, naukową i techniczną, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą, administrację publiczną oraz obronę narodową, edukację, opiekę zdrowotną i społeczną, działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz pozostałą działalność usługową. Ostatnie dwie sekcje zostały zarezerwowane dla gospodarstw domowych zatrudniających pracowników produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby oraz organizacje i zespoły eksterytorialne. Jak widzimy klasyfikacja jest dość bogata, ale nie jest zamknięta na inne rodzaje świadczonych usług, które mogą powstać z czasem wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Jeszcze wcale nie tak dawno nie istniały usługi związane z IT, więc wiele prawdopodobne jest, że jeszcze wiele przed nami. Rozwój usług w obecnych czasach nabrał bardzo dużego znaczenia i przy tak ważnych gałęziach gospodarki jak rolnictwo i przemysł stoi na równi.