Usługi edukacji w Polsce

Jakby nie patrzeć edukacja jest usługą, dlatego należy właśnie w takich kategoriach ją rozpatrywać. Mamy te szczęście, że podstawowa edukacja jest darmowa, jednak mimo to warto znać jej etapy jej przeprowadzania.

System edukacji w Polsce był już kilkukrotnie zmieniany, a po ostatniej reformie zlikwidowano gimnazja i powrócono do 8-letniej szkoły podstawowej. Zacznijmy jednak od początku. W Polsce edukacja rozpoczyna się o tzw. zerówki, którą dziecko może odbyć na dwa sposoby – w przedszkolu lub w szkole podstawowej. W wieku 6 lub 7 lat dziecko trafia do szkoły podstawowej. Okres nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat i trwa do 14 roku życia dziecka. Etapy nauki w szkole podstawowej zostały podzielone na dwa oddzielne szczeble. W pierwszym mamy zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przed dwóch lub jednego nauczyciela. Taki podział ma mieć istotny wpływ na rozwój dziecka. Podczas pierwszego etapu nauczyciele stosują oceny opisowe. Dopiero w drugim etapie, a więc w klasach od IV do VIII uczeń uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez różnych nauczycieli. Tutaj efekty pracy uczniów są oceniane w skali od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca). Zakończenie szkoły podstawowej wieńczy egzamin ósmoklasisty.

W dalszym etapie uczeń może wybierać spośród kilku szkół ponadpodstawowych. Mamy do wyboru 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum lub 3-letnie szkoły branżowe I stopnia, 2-letnie szkoły branżowe II stopnia (kontynuacja kształcenia ze szkół I stopnia) czy 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy. Dalej istnieją również szkoły policealne, w których nauka trwa 2,5 roku. My dzisiaj skupimy się na najpopularniejszym wyborze, a więc na liceach ogólnokształcących. Jak wspominaliśmy okres pobierania nauki trwa 4 lata. Po ukończeniu takiej szkoły uczeń nie posiada konkretnych umiejętności zawodowych co nie stoi na przeszkodzie by mógł podjąć pracę. Celem liceum jest przygotowanie ucznia do studiów wyższych. W liceach zazwyczaj program nauczania jest dużo trudniejszy, w szczególności w liceach sprofilowanych przedmiotowo. W takich liceach uczniowie maja zwiększoną liczbę godzin przedmiotów ścisłych, przyrodniczych lub humanistycznych. Mowa tutaj o takich przedmiotach jak matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia lub język polski czy język obcy. Po skończeniu 4 klasy uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego, zwanego egzaminem dojrzałości. W niektórych szkołach (niepublicznych) uczniowie podchodzą do matury międzynarodowej, która niekiedy daje nieco większe możliwości w wyborze przyszłych studiów. Należy również wspomnień, że gimnazja z poprzedniej reformy szkolnictwa zostały zlikwidowane w roku 2019 ponieważ proces ich likwidacji zachodził stopniowo.