Usługi świadczone na rzecz całego społeczeństwa.

Państwo poprzez swoje organy świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz społeczeństwa. Są to niezwykle ważne usługi ze względu na swój charakter i z pewnych względów mogą być świadczone tylko przez organy publiczne. O jakich usługach mowa? Szczegóły poniżej.

Usługi świadczone na rzecz całego społeczeństwa są bardzo specyficznymi usługami. Do nich zaliczamy takie kategorie jak sprawy zagraniczne, obronę narodową, wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę przeciwpożarową. Zacznijmy jednak od początku. Państwo świadczy usługi związane ze sprawami zagranicznymi poprzez kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także wszelkich misji dyplomatycznych i konsularnych. W zakres takich usług wchodzi również między innymi udzielanie pomocy innym krajom czy pomoc militarną na rzecz innych krajów. Usługi obrony narodowej to nadzór i kierowanie wojskami lądowymi, morskimi oraz powietrznymi. Dodatkowo mamy tutaj kierowanie i wspieranie siło obrony cywilnej czy działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowych. Usługi wymiaru sprawiedliwości jak można się domyśleć dotyczą działalności sądów powszechnych, administracyjnych, karnych czy wojskowych, ale również Sądu Najwyższego, Trybunałów czy działalności więziennictwa.

Następnie mamy usługi związane z bezpieczeństwem państwa oraz porządkiem publicznym. Tutaj usługi takie polegają na kierowaniu oraz nadzorze nad jednostkami policji pomocniczej (w tym policji portowej, granicznej i przybrzeżnej) oraz policji drogowej czy też utrzymania archiwów policyjnych. Dodatkowo usługi związane z bezpieczeństwem na wypadek zagrożenia wewnętrznego w przypadku klęsk żywiołowych czy innych zagrożeń w czasie pokoju. Na koniec zostały nam usługi państwa związane z ochroną przeciwpożarową. Taki usługi świadczy państwo na rzecz swoich obywateli poprzez działania regularnej i ochotniczej straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi oraz zwierząt czy pomocy w przypadku klęsk żywiołowych. Usługi te polegają również na działalności obejmującej swoim zakresem zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof. Takie działania są finansowane przez państwo ze środków publicznych czyli generalnie przez wszystkich obywateli z płaconych przez nich podatków.