Usługi związane z administracją publiczną w Polsce

Usługi w Polsce są świadczone nie tylko przez podmioty komercyjne, ale również przez podmioty publiczne. Te usługi swoim zakresem sięgają dość szeroko. Jakiego typu usługi to są? Kto może świadczyć takie usługi? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest administracja publiczna? By zrozumieć usługi przez nią związane, dobrze jest znać definicję owej administracji. Otóż administracja publiczna to zespolenie różnych rodzajów administracji, które działa jaw zakresie spraw publicznych. Mowa tutaj głównie o administracji państwowej, administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Prócz o usługach świadczonych przez administrację publiczną należy również pamiętać o polityce gospodarczej i społecznej przez nią świadczonej. Na czym jednak owe usługi polegają? Polegają one na kierowaniu podstawowymi rodzajami działalności publicznej. W ten zakres wchodzi nam działalność ustawodawcza i wykonawcza, która jest prowadzona przez naczelne oraz centralne organy administracji państwowej, ale również zarządzenie i nadzór nad sprawami podatkowymi. Dodatkowo mowa tutaj o realizacji budżetu państwa, zarządzeniu funduszami państwa, działalności związanej ze społeczną polityką, która dotyczy badań naukowych czy też działalności służb statystycznych. Innymi słowy chodzi o usługi, które są w zakresie zadań administracji publicznej określanych ustawami i rozporządzeniami. Należy pamiętać, że administracja publiczna zajmuje się również działalnością (świadczy usługi) związaną z ochroną zdrowia, kulturą, edukacją i innymi usługami społecznymi. Mowa tutaj między innymi o kierowaniu programami związanymi z gospodarką mieszkaniową czy z ochroną środowiska.

Administracja publiczna w Polsce świadczy również usługi w zakresie kierowania efektywności gospodarowania. O jakie usługi dokładniej chodzi? Mowa tutaj między innymi o ewidencji pojazdów oraz wydawaniu praw jazdy, działalności związanej z rynkiem siły roboczej, wdrażaniu środków regionalnej polityki rozwojowej (np. w celu redukcji bezrobocia), prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy działalności związanej z polityką, która dotyczy badań naukowych oraz pracach rozwojowych. Należy pamiętać, że za tego typu usługi państwo może pobierać opłaty, które są uzależnione od rodzaju usługi, która ma być wykonana na rzecz obywatela. Mówimy tutaj nie tylko o wydawania określonych zaświadczeń, ale również dokumentów specjalistycznych, które na różnych etapach życia obywatela mogą być potrzebne.